Pani Anna Krajewska – Choroszcz (05-04-2018r.). Pani Anna Krajewska przeprowadziła tłumaczenie artykułu prasowego z dziedziny sportu powszechnego z języka angielskiego na język polski, zgodnie z usługą zleconą przez Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku. Tekst zawierał 8 522 znaków w języku angielskim wraz ze spacjami. W ocenie stowarzyszenia tłumaczenie zostało wykonane poprawnie i z dużą dokładnością leksykalną. Kontakt interpersonalny oraz korespondencja pomiędzy stowarzyszeniem, a Panią Anną Krajewską przebiegały bez zwłoki czasowej, a konsultacje lingwistyczne odbywały się na poziomie profesjonalnym. List referencyjny wystawiono celem przedłożenia zainteresowanym instytucjom i podmiotom gospodarczym. Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku poleca usługi Pani Anny Krajewskiej jako tłumacza języka angielskiego.
Pani Magdalena Hasiewicz – Lublin (28-03-2018r.). Pani Magdalena Hasiewicz w terminie 22-28 marca br., przeznaczonym na realizację praktyk studenckich wykonała tłumaczenia tekstów technicznych na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Boksu Yongchun w Gdańsku. Tłumaczenia w parze językowej angielski/polski obejmowały 3251 wyrazów w języku angielskim, zawierających 18745 znaków wraz ze spacjami. Zlecone zadanie zostało wykonane przed czasem do tego przewidzianym i zgodnie z efektami kształcenia określonymi dla praktyk studenckich przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie. Praca Pani Magdaleny Hasiewicz została oceniona na poziomie ogólnym - bardzo dobry. Komunikację interpersonalną, zaangażowanie w realizację projektu oceniono bardzo wysoko. Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku poleca usługi Pani Magdaleny Hasiewicz jako tłumacza języka angielskiego.
Pani Paulina Ufa - Warszawa (22-01-2018r.). Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku składa serdeczne podziękowanie Pani Paulinie Ufa za przeprowadzenie tłumaczenia tekstu beletrystycznego w parze językowej angielski/polski w ramach wolontariatu. Tekst zawierał 8201 znaków wraz ze spacjami. Przy nazewnictwie angielskim stosowano równolegle słownictwo chińskie w transkrypcji pekińskiej Hanyu Pinyin. Pani Paulina Ufa wykonała powierzone zadanie w czasie do tego przewidzianym w umowie. Przedłożone opracowanie było staranne i merytoryczne. Członkowie Zarządu stowarzyszenia ocenili przygotowanie zawodowe Pani Pauliny Ufa w zakresie tłumaczeń profesjonalnych z języka angielskiego na język polski oraz na płaszczyźnie relacji interpersonalnych jako satysfakcjonujące stronę zwracającą się o przeprowadzenie tłumaczenia. Z uwagi na ten fakt oraz rzeczowe podejście do świadczonej usługi Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku poleca tłumaczenia Pani Pauliny Ufa innym osobom, organizacjom i instytucjom państwowym.
Pan Marek Paziewski - Warszawa (16-01-2018r.). Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku składa serdeczne podziękowanie Panu Markowi Paziewskiemu, tłumaczowi przysięgłemu języka angielskiego za wykonanie tłumaczenia tekstu technicznego z zakresu chińskich sztuk walki, z języka angielskiego na język polski. Tłumaczony tekst zawierał 21 062 znaków, to jest 3753 wyrazy, w tym nazewnictwo chińskie w transkrypcji pekińskiej Hanyu Pinyin. Usługa została wykonana terminowo. Kontakt interpersonalny w zakresie realizacji usługi był stały i bez zakłóceń na każdym etapie wykonywanych prac. Jakość tłumaczenia wypełniła zapotrzebowanie Polskiego Stowarzyszenia Boksu Yongchun w Gdańsku w sposób zadowalający jego członków i sympatyków. Pan Marek Paziewski wykazał się profesjonalnym podejściem do zleceniodawcy. Z uwagi na powyższe, jak również wykonanie zadania z zachowaniem formuły non-profit, Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku składa Panu Markowi Paziewskiemu serdeczne podziękowanie oraz poleca jego usługi zainteresowanym podmiotom fizycznym i prawnym.
Pan Piotr Osuch - Beijing/Warszawa (06-10-2017r.). Polski Kongres Yongchun Kungfu składa serdeczne podziękowanie Panu Piotrowi Osuchowi za udostępnienie galerii zdjęć dokumentujących chińską kulturę, przyrodę, zabytki i dzieła sztuki. Fotografie te zostały wykorzystane przy tworzeniu portalu dydaktyczno-naukowego.
Pan Mariusz Brodziak - Poznań (10-08-2016r.). Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku składa podziękowanie Panu Mariuszowi Brodziakowi za przeprowadzenie tłumaczenia tekstu beletrystycznego z zakresu historii i kultury chińskich sztuk walki, z języka angielskiego na język polski. Zrealizowane tłumaczenie zawiera 40710 znaków wraz ze spacjami. Szczegółowa analiza wykonanej pracy wskazuje na bardzo kompetentne i wnikliwe podejście do tekstu zawierającego dodatkowo nazewnictwo w języku chińskim. Składnia i gramatyka tłumaczenia odnosi się proporcjonalnie do opracowania pierwotnego z uwzględnieniem występujących cytatów. Z uwagi na merytoryczne podejście do tematu oraz fakt, że zlecona usługa została wykonana przed ustalonym terminem, Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku rekomenduje usługi Pana Mariusza Brodziaka podmiotom prawnym i osobom fizycznym. Za poleceniem przemawiają także przygotowanie zawodowe oraz bardzo dobra komunikacja interpersonalna.
Pan Sławomir Pawłowski - Gdynia (14-05-2016r.). Polski Kongres Yongchun Kungfu w Gdańsku wyróżnił Pana Sławomira Pawłowskiego nagrodą własną za prowadzenie działalności naukowej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej w dziedzinie badań nad historią, kulturą, metodyką szkolenia oraz techniką boksu z klasztoru Shaolin i innych ośrodków sztuk walki tego regionu. W uznaniu wkładu osobistego, dorobku, osiągnięć sportowych oraz szeregu publikacji na temat sztuk walki Shaolin, Qigong i Taiji Quan.
Pan dr Janusz Szymankiewicz - Warszawa (14-05-2016r.). Polski Kongres Yongchun Kungfu w Gdańsku wyróżnił Pana Janusza Szymankiewicza nagrodą Polskiego Stowarzyszenia Boksu Yongchun za prowadzenie działalności naukowej poza granicami kraju w zakresie badań nad historią, kulturą, metodyką szkolenia i techniką boksu chińskiego Ving Tsun Kuen. W uznaniu dotychczasowego wkładu i osiągnięć oraz publikację książki pod tytułem: "Ving Tsun Kuen. Historia i koncepcja systemów walki chińskich tajnych stowarzyszeń. Warszawa, 2012r. ISBN 978-83-935805-0-7."
Pani Monika Szczerba - Warszawa (04-03-2016r.). Pani Monika Szczerba wykonała szereg tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na język polski o łącznej liczbie 50287 znaków bez spacji. Na podstawie analizy wymienionych tłumaczeń należy stwierdzić, że przedmiotowa usługa została wykonana w sposób merytoryczny i wyjątkowo wnikliwy. Utrudnienie w tłumaczeniu stanowiły nazwy osób, miejscowości oraz technik walki obronnej pochodzące z języka chińskiego. W przedłożonych tekstach zostały one ujęte w sposób czytelny i we właściwym kontekście sytuacyjnym. Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt bardzo dobrej komunikacji interpersonalnej z Polskim Stowarzyszeniem Boksu Yongchun w Gdańsku, które tłumaczenie zleciło zaświadcza się wysoki poziom lingwistyczny i przygotowania zawodowego, a także profesjonalne podejście do tematu i usługodawcy. Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun ocenia wykonaną pracę jako rzetelną i wypełniającą przyjęte zobowiązanie. Za poleceniem Pani Moniki Szczerby przemawiają terminowość wykonania zadania, samodzielność i sumienność. Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku będzie polecać usługi tłumaczeń Pani Moniki Szczerby podmiotom gospodarczym i instytucjom państwowym.
Pani Anna Maria Załuska - Grajewo (30-07-2015r.). Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku składa podziękowanie Pani Annie Marii Załuskiej z tytułu realizacji tłumaczenia eseju opisującego historię i rozwój boksu chińskiego na obszarze południowych Chin. Tekst o złożonej strukturze gramatycznej zawierał nazewnictwo chińskie w transkrypcji angielskiej, na które składało się łącznie 19 545 znaków bez spacji. Z uwagi na wielowątkowy zakres tłumaczenia z języka angielskiego na język polski, wykonaną pracę oceniamy jako w pełni profesjonalną w stosunku do pierwotnego tekstu. Obsługa naszego zlecenia i idący za nim bardzo dobry kontakt zachęcają do korzystania z usług tłumaczenia, wykonywanych przez Panią Annę Marię Załuską. Za poleceniem przemawiają przede wszystkim względy osobowościowe, merytoryczne oraz konsekwencja zawodowa w podejściu do usługi i zleceniodawcy.
Pani Maria Molenda - Pabianice. (08-05-2015r.). Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku składa podziękowanie Pani Marii Molenda za wykonanie tłumaczenia tekstu eseju historycznego z języka angielskiego na język polski, zawierającego 6672 wyrazów/39000 znaków wraz ze spacjami. Tłumaczenie, o którym mowa zostało wykonane przed czasem ustalonym w umowie, ze szczególną wnikliwością i poprawnością gramatyczną oraz składniową języka angielskiego i polskiego. Rzetelne, w pełni zawodowe podejście do klienta oraz bardzo dobry kontakt interpersonalny skłaniają nas do polecenia usług lingwistycznych Pani Marii Molenda. Jest nie tylko odpowiedzialnym wykonawcą, ale przede wszystkim rzeczowym i sumiennym specjalistą tłumaczeń beletrystycznych z języka angielskiego, cechujacych się wysokim poziomem redakcyjnym i edytorskim. Miła i bezproblemowa realizacja zleconej przez nas usługi oraz wyżej wymienione atuty gwarantują sprawą i efektywną współpracę oraz przemawiają za poleceniem Pani Marii Molenda zainteresowanym podmiotom.
Pani Kamila Sajewicz - Wrocław. (25-03-2015r.). Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku składa podziękowanie Pani Kamili Sajewicz za przeprowadzenie tłumaczenia obszernej dokumentacji urzędowej stowarzyszenia, z języka polskiego na język niemiecki, zawierającej 30510 znaków/3531 słów. Przeprowadzone tłumaczenia charakteryzują się poprawnością, dokładnością składniową i gramatyczną pod względem znajomości formalno-prawnych aspektów lingwistyki niemieckiej. Niezbędne prace zostały wykonane przed uprzednio uzgodnionym terminem i z niezwykłą starannością. Skłania nas to do wyrażenia pozytywnej opinii na temat umiejętności zawodowych Pani Kamili Sajewicz w opisanym przedmiocie i polecenia proponowanych usług. Za powyższym przemawiają także znajomość tematu, bardzo dobre tempo pracy, komunikacja interpersonalna oraz profesjonalne podejście do zleceniodawcy.
Pani Agnieszka Skóra - Dębnica Kaszubska. (12 lutego 2015r.). Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku składa podziękowanie Pani Agnieszce Skóra za wykonanie tłumaczenia eseju historycznego, bardzo trudnego pod względem składni literackiej, zawierającej nazewnictwo chińskie w transkrypcji angielskiej obejmującej opisy miejsc, wydarzeń i osób. Z uwagi na złożoność i zakres tłumaczenia z języka angielskiego na język polski, zrealizowaną usługę oceniamy jako w pełni zawodową i rzeczową w odniesieniu do pierwotnego tekstu. Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun w Gdańsku zachęca do korzystania z usług tłumaczenia, wykonywanych przez Panią Agnieszkę Skóra. Za poleceniem przemawiają względy merytoryczne, fachowość w podejściu do pracy i klienta oraz bardzo dobry kontakt interpersonalny.
Pan Michał Jaskulski - Warszawa. (12 lutego 2015r.). W oparciu o dokonane tłumaczenia i korekty językowe dokumentacji organizacyjnej i urzędowej, z języka polskiego na język angielski, przeprowadzone przez Pana Michała Jaskulskiego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Boksu Yongchun z siedzibą w Gdańsku, zaświadcza się wysoki poziom merytoryczny i lingwistyczny w podanym przedmiocie w zakresie przekładów tekstów o profilu formalno-prawnym. Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun ocenia usługi tłumaczeń Pana Michała Jaskulskiego jako rzetelne i profesjonalne. Za poleceniem przemawiają również terminowość wykonania zlecenia, bardzo dobry kontakt i komunikacja interpersonalna, a także szczególnie wnikliwa i samodzielna praca.